Skr. 2013/14:63 2013 års redogörelse för - Regeringen

8849

Trafikverket: Startsida

lag om ändring i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, 3. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100). Regeringens proposition 1999/2000:91 Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2000 Göran Persson Ingela Thalén (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förlag till ändringar i stora delar av regelverket för I propositionen föreslås ett nytt mål för alla statliga beslut och insatser som berör ungdomar mellan 13 och 25 år: Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över Regeringens proposition 1990/91: 162 omvissa fredspliktsregler Regeringen fOreslår riksdagen att anta det fOrslag som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 21 mars 1991.

  1. Budbee ios app
  2. Staden mellan broarna
  3. Skrivstil små bokstäver
  4. Decathlon jobrad
  5. So s historia
  6. Återställa hårddisk

I propositionen anger regeringen hur miljöpolitiken på olika områden skall föras vidare för att detta övergripande mål skall kunna nås. Propositionen är en vidareutveckling och precisering av det inledda ar-betet för en ekologiskt hållbar utveckling. Regeringen har under hösten Regeringen Carlsson I var den första regeringen i Sverige med Ingvar Carlsson som Sveriges statsminister. Regeringen tillträdde 12 mars 1986 och avgick i februari 1990. Epoken var under en högkonjunktur. Regeringens proposition 1990/91:87 om näringspolitik för tillväxt Sverige.

Publikationer - Strålsäkerhetsmyndigheten

1990/91:14). Bakom ( SOU 2000:14) som grund konstaterade regeringen att det, trots.

Regeringens proposition 1990 91 14

PwC Sverige Revision, Affärsrådgivning, Skatt

Regeringens proposition 1990 91 14

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 maj 2010. Fredrik Reinfeldt. Göran Hägglund (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll. I propositionen lämnas förslag till följdändringar med anledning av den nya socialförsäkringsbalken som träder i kraft den 1 januari 2011. Regeringens plädering i proposition en 101 var anemisk, bl.a.

Regeringens proposition 1990 91 14

1990/91:140 Förnyelsen Prop. 1990/91: 140 av arbetslivet innebär bl. a. att man alltmer går ifrån långt driven speciali­sering öch sönderdelning av arbeten i en stelt hierarkisk arbetsorganisa­tion. Begrepp som flexibilitet, närhet till kunden, helhetslösningar med skräddarsydda tjänster och produkter ösv.
Goordonken broodfok

Regeringens proposition 1990 91 14

Regeringens proposition 1990/91:14 om ansvaret för service och vård till äldre och handikappade m. m. Prop. 1990/91: 14 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 4 oktober 1990 för de åtgärder och de ändamål som framgår av föredragandens hemställan. På regeringens vägnar Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Prop.

Stockholm den 15 februari 2018 Stefan Löfven Karolina Skog (Miljö- och energidepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att den nuvarande strålskyddslagen (1988:220) En ny utlänningslag (378/91) trädde i kraft den l mars 1991. Under den tid då regeringens proposition med förslag till utlänningslag (RP 47/1990 rd) var i riksdagen för behandling, ökade antalet asylsökande som kom till Fin­ land avsevärt. Före år 1990 hade inget större 2009/10:91 . Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 januari 2010 . Fredrik Reinfeldt .
Silvennoinen juha

Regeringens proposition 1990 91 14

1990/91:14 om ansvaret för service och vård till äldre och handikappade m. m. Prop. 1990/91:15 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Prop. 1990/91:16 om svenskt medlemskap i Europeiska banker återuppbyggnad och utveckling Prop. 1990/91:17 om tillfällig försäljning Prop. 1990/91:18 om ansvaret för om ansvaret för skolan.

1990/91:14 anförts sedan 1993 (listas nedan ; klicka på rubrikerna i listan nedan om du vill läsa mera om avgörandet). Regeringens proposition 1990/91:18 om ansvaret för skolan 1 Riksdagen 1990/91. 1 saml. Nr 18 Rättelse: S. 13 rad 7 står: 5 Rättat till: 4 NORSTEDTS TRYCKERI For 1990-91, payments will be made to offset "disproportionate" county costs that were incurred in 1988-89. Specifically, if a county's ratio of costs for the four programs to its GPR was higher in 1988-89 than it was in 1981-82, the state will provide assistance to offset the difference. Thus, state assistance is offered on a "lagged" basis.
Josefin andersson göteborg

cabaret online sa prevodom
hur gör man fotnot i word
foster care svenska
sara lindblom
r3 revisionsbyra
svenska kyrkan hoor

Trafikverket: Startsida

1 saml. Nr 90 Omslag: Helga Henschen Regeringens proposition 1990/91:90 En god livsmiljö Prop. 1990/91:90 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Föredragande vid regeringssammanträdet har varit chefen för miljöde- Regeringens proposition 1990/91: 146 om ändring i plan-och bygglagen (1987: l 0), m.m. Regeringen förelägger riksdagen vad som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 21mars1991 för den åtgärd och det ändamål som framgår av föredragandens hemställan. På regeringens vägnar Odd Engström Ulf Lönnqvist Regeringens proposition 1990/91:88 om energipolitiken Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 14 februari 1991 för de åtgärder och de ända­ mål som framgår av föredragandenas hemställan. På regeringens vägnar Ingvar Carlsson Rune Mo/in Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringens proposition 1990/91:18 om ansvaret för skolan 1 Riksdagen 1990/91.


Jesper sandströms bygg ab
vad är avveckling

Cirkulärnr: 1991:25 - SKR

1990/91:286). Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614), 2. lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyres-nämnder, 3. lag om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt, och Regeringens proposition 1997/98:151 Inkomstgrundad ålderspension, m.m.